Παρασκευή Μιμηγιάννη, Συνεργάτης Ερευνήτρια

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 25

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Επιστήμη και Τεχνολογία υλικών. Μελέτη θερμικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων νανοσύνθετων ημιφθοριωμένου μεθακρυλικού μεθυλεστέρα και νανοσωλήνων άνθρακα. 1 ανακοίνωση σε συνέδριο.  Περιοχές έρευνας: