Βασίλειος Δημητρόπουλος

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 34

 

 

Καθήκοντα

Παρακολούθηση Τηλεμετρικού Δικτύου ΒΑΝ- Ηλεκτρονική Υποστήριξη.