Γεώργιος Λαμπιθιανάκης

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 34

 

 

Καθήκοντα

Συλλογή Ψηφιακών Δεδομένων από Υπαίθριους Σταθμούς ΒΑΝ.