Ελληνικά » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » ΔΔΦΕ

Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών

Κάτοχοι του ΜΔΕ στη Φυσική των Υλικών, ή ισοδύναμου τίτλου, μπορούν να εγγραφούν για το ΔΔΦΕ. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών τους δεν αντιστοιχεί με αυτό του ΜΔΕ στη Φυσική των Υλικών, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται, στη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής, να πάρουν όσα μαθήματα από το πρόγραμμα ΜΔΕ στη Φυσική των Υλικών κριθούν απαραίτητα. Η ελάχιστη διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος είναι τρία έτη. Αιτήσεις εγγραφής για το ΔΔΦΕ γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, το ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων της διατριβής. Η διδακτορική έρευνα στο πεδίο της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης διεξάγεται στον Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να διεξαχθεί σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα ΑΕΙ ή αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας (π.χ., ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", ΕΙΕ) ή του εξωτερικού στα πλαίσια διμερών συνεργασιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής, ο υποψήφιος πρέπει να βρει τον επιβλέποντα της διατριβής του από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τομέα. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή ελέγχει την πορεία της διδακτορικής διατριβής και συντάσσει έκθεση προόδου κάθε χρόνο.

Η διδακτορική διατριβή, αφού εγκριθεί από τη συμβουλευτική επιτροπή, υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο ενώπιον επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.