Ελληνικά » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » ΜΔΕ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική των Υλικών

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φυσική των Υλικών είναι τρία εξάμηνα με μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια τα τέσσερα εξάμηνα. Οι φοιτητές, στα δύο πρώτα εξάμηνα της φοίτησής τους, υποχρεούνται να περάσουν δύο μαθήματα κορμού από τα πέντε προσφερόμενα, καθώς και τα δύο υποχρεωτικά και άλλα δύο κατ’ επιλογή μαθήματα ειδίκευσης (βλέπε ακόλουθο κατάλογο).

            Μαθήματα Κορμού                              

                                Μαθήματα Ειδίκευσης

       1. Ηλεκτρομαγνητισμός. 1. Ηλεκτρονική Δομή και Ιδιότητες της Ύλης (υποχρεωτικό).
       2. Κβαντική Μηχανική. 2. Προχωρημένο Εργαστήριο (υποχρεωτικό).
       3. Μαθηματική Φυσική.       3. Θερμοδυναμική των Πλεγματικών Ατελειών.
       4. Μηχανική. 4. Φασματοσκοπικές Mέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών.
       5. Στατιστική Φυσική. 5. Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων.
  6. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών.
  7. Φυσική του Στερεού Φλοιού της Γης.
  8. Ειδικό Θέμα (στην ενότητα της Φυσικής των Υλικών)
   

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και επιτυχής θεωρείται η εξέταση αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6 στα 10. 

Επί πλέον των μαθημάτων, κάθε φοιτητής πρέπει να εκπονήσει στο τρίτο εξάμηνο της φοίτησής του διπλωματική εργασία, η οποία εξετάζεται και αξιολογείται από τριμελή επιτροπή καθηγητών. H εξέταση και η τελική αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας είναι έργο και ευθύνη του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης.

Για κάθε φοιτητή, ορίζεται από την αρχή των σπουδών του ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος, που ελέγχει την πορεία των σπουδών και εγκρίνει τις δηλώσεις μαθημάτων του φοιτητή.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων βρίσκεται εδώ.

Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές στη γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.

Στην κορυφή